Проект Розова Зора ПДФ Печат Е-мейл


Да не увяхва нивга Българската роза
и да се оросява под Небесната дъга!
Само Светлият път на Мъдростта води към Истината!
В изпълнение волята на Бога е силата на човешката душа!
Ихриш Бен Рут!


Структурата на кооперация Розова зора е структура на научно-практическа площадка, нямаща нищо общо с мистика, окултизъм, езотерика и религиозности. Структурата наподобява три концентрични окръжности, кръга, в които всеки един е добре дошъл, според силите и възможностите си. Относно външният кръг, той е неограничен, и с този кръг без ограничения, постоянно разширяващ се, даваме възможност за максимално широко светоглед да се прилага в Кооперация Розова зора. В този външен „неограничен – постоянно пулсиращ и разширяващ се ”кръг" се сбират множество взаимно застъпващи се и припокриващи се донякъде кръгове от дейност. Всяка дейност, която е за благото на Каузата на Розова зора е добре дошла.

  • Кръг за природосъобразен начин на живот.
  • Кръг за природосъобразно приготовление на храните и природосъобразен хляб, нова култура на хляба.
  • Кръг за развиване на добродетели и качества свързани с новата етика.
  • Кръг за песни и танци, кръг за художествени занаяти,
  • Kръг за биоземеделие, лечение с пчелни продукти, хомеопатично лечение,
  • Kръг за духовно лечение и диагностика, кръг за духовна и езотерична литература,
  • Kръг за обсъждане на нови филми, кръг за нови технологии от типа на нова слънчева енергетика и екологично строителство,
  • Kръг за работа с деца и……….

Откъм широтата на приложните дейности, Розовата зора е неограничена да приема нови и нови идеи. Но откъм организацията, структурата й, е съвсем проста и рационална. Три концентрични кръга, през които преминават всеки един от участниците и съидейниците. Отначало са слушатели, после – знаещи и оглашени, и след това – действащи разпространители на нещо, което е преминало през тяхната собствена опитност. В тази трояка структура, всеки може да бъде учител на другия, и чрез другия, той да получи съответния урок и напътствия. Но е нужно и в трите кръга – смирение и яснота по въпроса, че Отецът Велик е само един, и никой няма право да се нарича учител и общ водач на другите, популярно „гуру”, ако не е упълномощен свише.


Каузата на Розова Зора е също проста. Да се работи за единение в Духа, единение между хората под общия покрив на Всевишния и Христос, единение чрез труд и себеотдаване, личен пример в живота. Да се допринася за хармонизация на човешките отношения в обществото, като се поднасят нови ценностни модели адекватни на времето, на младото поколение. И като се създават нови научно-практически приложни площадки на дейност, максимално опитващи се да работят за новия кълн, и да не участват в разрухата на планетата и майката земя.


Кооперация Розова зора е официално регистрирана структура, която притежава в наличност около 40 декара розови насаждения в района на село Братя Даскалови край гр. Чирпан. Както и 20 декара засяти с лимец /дива пшеница/, пак в същия регион.


Стълбове на кооперацията Розова зора са хора, които със своя опит и начин на живот могат да служат за пример на другите, с поведението си безкористно и безрезервно помагащи на другите.


В кооперация Розова зора отсъстват лидери и самата кооперация като такава е изградена върху нов постамент, да отбягва от създаването на организационно тежки и ненужни структури с лидерско и председателско начало, секретари и подсекретари. Структурата е пределно проста. Всеки отговаря пред по-старшия по опит и умения в производствената площадка, съответния кръг на занимания. Всеки кръг си има свой експерт, който направлява развоя на дейността му. Координацията се извършва на основа, старшинство в опита и уменията на всеки един участник.


Има седем координатора, които координират всеки в своята област. Кооперацията няма единоначален фактор на управление. Съществува общо събрание, което е излъчващо поредните седем координатори.


Кооперацията на настоящия момент разполага с две основни работни площадки.
Първата, това е в село Братя Даскалови, близо до розовите насаждения и лимеца. Там преобладава труда през лятото, когато се берат розите и тече жетвата. Втората е постоянно действаща в София, ул. Хан Крум 7 А. В нея се развива културно-просветна дейност, под формата на образователни курсове и лекции.